Predmet Audit a zdaňovanie podáva základné informácie o priamych a nepriamych daniach v sústave daní v Slovenskej republike. Poukazuje na základné daňové náležitosti a ich charakteristiku, význam doplnkových daňových náležitosti. Popisuje význam daní v hospodárskej politike štátu a v podmienkach podnikateľských subjektov. Cieľom predmetu je pochopiť základy zdaňovania, získať prehľad o sústave daní v SR, nadobudnúť zručnosti pri príprave daňových priznaní fyzických osôb elektronickou formou na portály finančnej správy. Súčasťou predmetu sú aj základné poznatky o sankčnom systéme a elektronickej registračnej pokladni. Záver predmetu je venovaný oblasti daňového auditu, ktorý predstavuje kontrolný nástroj procesov zdaňovania ekonomických subjektov. Významnú oblasť tvorí daňové plánovanie, daňová optimalizácia a daňová harmonizácia ako aj daňové sústavy členských štátov Európskej únie.

Prostredníctvom výučby predmetu Audit a zdaňovanie môžu študenti získať prehľad v daňovej legislatíve, nadobudnúť zručnosti pri príprave daňových priznaní, naučiť sa pripraviť si daňový kalendár v praktických podmienkach podniku, využívať elektronické nástroje na podávanie daňových priznaní, získať prehľad o forme komunikácie s daňovou správou. Získané vedomosti študentom umožnia pripraviť sa na spracovanie daní v podnikateľskej sfére a umožnia im plánovať finančné zdroje na pokrytie daňových záväzkov.


Predmet manažérstvo kvality je orientovaný na systematické získavanie a rozvoj základných vedomostí, schopností, zručností študentov v oblasti uplatnenia systému manažérstva kvality vo výrobných podnikoch a iných organizáciách podľa kriteriálnych noriem a štandardov ISO. Tento predmet by mal motivovať študentov k rozvoju ich zručností v oblasti optimalizácie podnikových procesov prostredníctvom nástrojov riadenia kvality, pretože manažérstvo kvality je zárukou poskytovanej kvality výrobkov a služieb. Manažérstvo kvality je súčasťou každého rozhodovacieho procesu v podniku a preto je nevyhnutné, aby študenti boli v tejto oblasti dostatočne fundovaní pri riešení problémov každodennej praxe výrobných podnikov alebo iných organizácií so zameraním na kvalitu výrobkov, služieb, procesov, pracovných predmetov a pod. Študenti prostredníctvom kreatívneho prístupu by mali odhaľovať možnosti na neustále zlepšovanie výkonnosti podnikových procesov, na znižovanie nákladov,  na zvyšovanie spokojnosti zákazníka, na minimalizáciu rizík, na väčšiu efektivitu zdrojov.


Cieľom predmetu je poukázať na význam matematického modelovania v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Riešiť optimalizačné modely operačného výskumu v oblasti AZE a prezentovať výhody využívania matematických modelov pri riešení ekonomických problémov.