Predmet je zameraný na základné princípy architektúr počítačových systémov. V rámci predmetu získa študent informácie o technických prostriedkoch počítačov od teoretických princípov ich činnosti, cez štruktúrnu organizáciu, až po architektonické koncepcie moderných počítačových systémov. Pozornosť je tiež venovaná metodike návrhu týchto obvodov, opisu hardvéru pomocou  jazyka VHDL, simulácií a praktickým aspektom návrhu pomocou moderných CAE nástrojov. Získané znalosti o komponentoch počítačového systému a algoritmoch používaných systémom pri spracovaní, uchovávaní a prenášaní dát, bude študent schopný uplatniť tak v praktickej sfére, ako aj v teoretickej oblasti informatiky.

Katedra elektroenergetiky, študijný program Elektroenergetika

Course describes basic electronic components such as diodes, transistors, amplifiers, etc., their properties and behavior in different circuits. It is divided into 8 chapters, each containing representative examples and some test examples that are supposed to verify if students learned what they were supposed to.  Animated examples and assignments for test examples are visible at all times, while solution to the test examples will be visible only when administrator of the course (teacher) choose to.

Predmet je zameraný na rozšírenie poznatkov o metódach, algoritmoch, protokoloch a prostriedkoch využívaných na zabezpečenie dôvernosti, integrity, autentizácie, dostupnosti a odmietnutia pôvodu dát v informačných systémoch. Absolvovaním predmetu poslucháč získa prehľad o základných typoch útokov, vybraných protiopatreniach a testovacích nástrojoch využívaných pri návrhu a implementácií v takých oblastiach ako sú počítačová a sieťová bezpečnosť, a tiež bezpečnosti rôznych typov telekomunikačných a senzorových sietí.

Kurz je určený pre študentov bakalárskeho štúdia študijného programu Elektroenergetika. Obsahuje učebné texty a príklady pre predmet Prevádzka elektrární.